Warunki wynajmu

1. Najemcą samochodu może być:
a) osoba fizyczna posiadająca stałe miejsce zamieszkania, legitymująca się ważnym dowodem osobistym lub paszportem oraz prawem jazdy a także podpisanym Oświadczeniem Weryfikacyjnym lub kartą kredytową.
b) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą legitymująca się dowodem osobistym lub paszportem oraz prawem jazdy a także: wpis do EDG, REGON, NIP i ostatnia deklaracja VAT-7.
c) osoba prawna okazując dokumenty założycielskie, dowód osobisty lub paszport oraz prawo jazdy osoby upoważnionej a także ostatnia deklaracja VAT-7.

Najemca upoważnia Wynajmującego do weryfikacji swoich danych oraz przedstawionych dokumentów.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy wynajmu samochodu bez podania przyczyny.

2. Najemca wynajmuje samochód na czas określony w umowie najmu. W przypadku braku zwrotu pojazdu w terminie Najemca zostanie obciążony wszelkimi kosztami, które Wynajmujący poniesie ?w związku z brakiem zwrotu pojazdu.

3. Wynajem płatny jest z góry, chyba że strony postanowiły inaczej. Dopuszczalne formy płatności to: gotówka, karta lub przelew bankowy. W przypadku przedłużenia wynajmu Najemca ma obowiązek uregulować należność najpóźniej w ciągu 24 godzin od godziny pierwotnego zakończenia wynajmu, chyba, że strony postanowią inaczej.

4. W przypadku braku zwrotu pojazdu w ustalonym terminie i braku przedłużenia wynajmu za zgodą Wynajmującego, Wynajmujący ma prawo zgłoszenia tego faktu właściwym organom ścigania jako przywłaszczenia mienia znacznej wartości bez dodatkowego wezwania do zwrotu pojazdu.

5. Najemca odbiera samochód czysty, sprawny technicznie ?i zewnętrznie zgodnie z Protokołem Przekazania oraz zobowiązuje się do zwrotu w takim samym stanie. Ewentualne uszkodzenia pojazdu lub zabrudzenia będą usuwane na koszt Najemcy zgodnie z Regulaminem oraz Cennikiem Usług Dodatkowych i Uszkodzeń, jeśli będzie to niemożliwe na podstawie systemu Infoexpert.

6. Najemca zobowiązuje się do korzystania z pojazdu zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji oraz przepisami o Ruchu Drogowym. Samochody nie mogą być używane w rajdach ?i wyścigach samochodowych. Zabronione jest używanie samochodów do holowania innych pojazdów bez zgody Wynajmującego. Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność od czasu wynajmu pojazdu do jego zwrotu.

7. Najemca zobowiązuje się do zwrotu pojazdu po zakończeniu umowy w stanie niezmienionym ponad normalne zużycie będące wynikiem prawidłowego używania pojazdu. Wszelkie uszkodzenia powstałe w następstwie nie dopilnowania powyższego przez Najemcę obciążają Go do kwoty stanowiącej równowartość kosztów przywrócenia pojazdu do stanu z dnia wynajmu, a ustalanej na podstawie kosztorysu naprawy ASO danej marki według cen części nowych wraz z robocizną. Najemca na żądanie ma prawo do wglądu w kosztorys stanowiący podstawę wyliczenia uszkodzenia oraz nie kwestionuje wartości w nim ujętych

8. Najemca nie może dokonywać żadnych napraw samochodu, demontażu oraz instalacji części bez zgody Wynajmującego. Stwierdzenie tego faktu może nastąpić również po zwrocie samochodu przez Najemcę. W takiej okoliczności Wynajmujący niezwłocznie skontaktuje się z Najemcą oraz sporządzi protokół wraz z dokumentacją techniczną i fotograficzną. Najemca zostanie obciążony wszelkimi kosztami napraw w Autoryzowanej Stacji Obsługi, zakupem oryginalnych części oraz utratą gwarancji.

9. W pojazdach obowiązuje całkowity zakazu palenia tytoniu lub innych środków oraz spożywania alkoholu. W samochodzie obowiązuje całkowity zakaz przewożenia zwierząt. W przypadku uszkodzeń pełne koszty naprawy (pranie lub wymiana tapicerki) pokrywa Najemca, zgodnie z Cennikiem Usług Dodatkowych i Uszkodzeń

10. Najemca pokrywa koszty paliwa zużytego podczas wynajmu, płynów do spryskiwaczy, wymiany żarówek, naprawy uszkodzonego ogumienia. Przed wydaniem samochodu Pracownik Wypożyczalni dokonuje sprawdzenia poziomu płynów eksploatacyjnych oraz kontroli stanu technicznego. Do obowiązków Najemcy podczas wynajmu należy sprawdzanie poziomu oleju silnikowego, płynu hamulcowego, płynu chłodniczego, stanu oraz ciśnienia w oponach oraz weryfikację ich stanu, działania świateł oraz uzupełniania ewentualnych ubytków czy naprawy/wymiany ogumienia.

11. W przypadku zatankowania niewłaściwego paliwa najemca pokrywa pełne koszty: holowania, naprawy samochodu, utraty gwarancji i inne. Stwierdzenie tego faktu może nastąpić także po kilku dniach od zdania samochodu (zwrot z pełnym zbiornikiem). W takiej sytuacji wynajmujący natychmiast powiadomi Najemcę i sporządzi protokół zawierający: stan licznika, okoliczności, warsztat naprawczy. Protokół będzie stanowić integralną cześć umowy. Najemca nie będzie podważał wartości kwoty wyrazonej kosztorysem.

12. Najemca pokrywa w pełnej wysokości wszystkie mandaty, kary, opłaty za parkowanie, opłaty za wjazdy do miast, opłaty autostradowe podczas użytkowania pojazdów i upoważniania Wynajmującego do przekazania wszelkim organom egzekucyjnym danych osobowych wraz z umowa najmu.

13. W razie awarii samochodu najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Wynajmującego. Wynajmujący nie ponosi żadnych kosztów ubocznych związanych z awarią samochodu (powrotny przyjazd, hotel, straty zarobkowe itp.). Wynajmujący podejmie próbę naprawy samochodu lub w przypadku wolnego samochodu podstawi samochód zastępczy o ile uszkodzenie nie wynika z powodów wymienionych w punkcie 16.

14. Jeżeli samochód posiada dodatkowe zabezpieczenia jak: blokada skrzyni biegów, alarm należy je włączyć lub aktywować.

15. W przypadku kradzieży lub uszkodzenia samochodu w wyniku: włamania, kolizji, wypadku Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Wynajmującego oraz najbliższą jednostkę Policji. Wynajmujący ma obowiązek uzyskać i niezwłocznie przekazać Wynajmującemu poświadczenie od Policji przyjęcia zgłoszenia i służbową notatkę z miejsca zdarzenia.

16. W przypadku uszkodzenia auta leżących po stronie Najemcy, zostanie on obciążony zgodnie z obowiązującym Cennikiem Usług Dodatkowych i Uszkodzeń

17. Najemca każdorazowo w przypadku potrzeby wyjazdu poza granice RP powinien uzyskać pisemne potwierdzenie Wynajmującego na takowy wyjazd. W przypadku wyjazdu samochodu poza granice RP wszelkie koszty ewentualnych napraw samochodu, holowania pojazdu za granicami RP, dodatkowych ubezpieczeń pokrywa najemca w pełnym zakresie. W przypadku wynajmu samochodów, które posiadają polisę Assistance, koszty pokrywa Polisa Assistance w zakresie, w jakim została zawarta. W przypadku nie otrzymania zgody na wyjazd za granice, na Najemcę zostanie nałożona kara umowna w wysokości kaucji gwarancyjnej.

18. W przypadku szkody, kolizji z OC i AC z winy innego uczestnika ruchu, Wynajmujący nie ponosi kosztów związanych z niewykorzystaniem okresu najmu lub innych kosztów. Najemca nie zostanie obciążony dodatkowymi kosztami, ale zobowiązuje się do zawiadomienia Policji oraz zgłoszenia do Towarzystwa Ubezpieczeniowego sprawcy wszelkich potrzebnych dokumentów do likwidacji szkody. W przypadku braku zgłoszenia szkody, wraz z pełną dokumentacją wymaganą przez TU, Najemca zostanie w pełni obciążony kosztami szkody.

19. Najemca oświadcza, że w pełni przyjmuje warunki ogólne Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które Wynajmujący zawarł ?z tytułu OC i AC. W każdym przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe najemca pokrywa w pełnej wysokości wszystkie szkody, straty, uszkodzenia, zniszczenia, braki lub kradzież pojazdu podczas jego użytkowania. Dotyczy to również pokrycia udziału własnego przy szkodach AC.

20. W przypadku braku podpisu protokołu zwrotu pracownik Wypożyczalni wykona zdjęcia samochodu i sporządza notatkę, w której opisze rodzaj uszkodzenia, datę zwrotu w celu udokumentowania zdarzenia.

21. Wynajmujący oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.0.1997 r. (Dz. U. nr 133, poz. 883). Najemca zgadza się na przechowywanie jego danych osobowych w archiwach oraz systemach informatycznych celem przetwarzania danych umożliwiających prawidłowe sporządzenie umowy, obsługi umów bieżących oraz zakończonych, przekazywania Najemcy materiałów marketingowych, przekazywania danych Najemcy właściwym organom w przypadkach określonych odrębnymi przepisami, w przypadku powstania wierzytelności nieuregulowanej w terminie przekazywania danych firmom windykacyjnym współpracującymi z Wynajmującym, realizacji cesji wierzytelności nieuregulowanej w terminie bez uzyskiwania zgody.

ZAŁĄCZNIK DO OGÓLNYCH WARUNKÓW WYNAJMU SAMOCHODU

Cennik – opłaty i kary umowne
1.Brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej – 200,00 zł
2.Brak tablicy rejestracyjnej – 300,00 zł
3.Brak naklejki rejestracyjnej na szybie – 100,00 zł
4.Każdy dzień postoju spowodowany wyrobieniem w/w rzeczy - 150,00 zł
5.Brak kluczyka bez pilota zamka centralnego – 200,00 zł
6.Brak kluczyka z pilotem zamka centralnego – 500,00 zł
7.Brak kołpaka nieoryginalnego – 30,00 zł
8.Brak kołpaka oryginalnego – 100,00 zł
9.Brak panela do radia – 300,00 zł
10.Demontaż części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych przeróbek, zmian – 200,00 zł
11.Palenie tytoniu w samochodzie – 300,00 zł
12.Udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem – 200,00 zł
13.Opłata za opóźnienie w zwrocie do 3h – 50,00 zł
14.Wydanie/Zwrot po godzinie 18.00 – 20,00 zł
15.Wydanie/Zwrot w godzinach 22.00 – 8.00 – 40,00 zł
16.Wydanie/Zwrot w dni wolne od pracy – 50,00 zł
17.Zwrot nieumytego samochodu – 50,00 zł

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
Z warunkami Umowy Najmu samochodu zapoznałem/am się
1. Jak mam zarezerwować samochód?
2. Czy rezerwacja przy użyciu Formularza Rezerwacji jest wiążąca?
3. Czy ceny są podane wraz z podatkiem?
4. Czy rezerwując auto przez stronę przy użyciu Formularza…

Jeśli chcesz otrzymywać informację
o aktualnościach i promocjach
wpisz adres e-mail:

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone Realizacja: F-MEDIA